Từ khóa: hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa