Tư vấn thành lập sàn giao dịch bất động sản tại Bình Dương

Mô hình tổ chức sàn giao dịch bất động sản

 • Sàn giao dịch bất động sản là doanh nghiệp độc lập hoặc là đơn vị thuộc doanh nghiệp, mọi hoạt động của sàn giao dịch phải chịu sự chỉ đạo của doanh nghiệp.
 • Người quản lý điều hành sàn do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bổ nhiệm, được ủy quyền quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản, chịu trách nhiệm trước người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và trước pháp luật về hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.
 • Cơ cấu tổ chức của sàn giao dịch bất động sản gồm người quản lý điều hành sàn (Giám đốc sàn) và các bộ phận chuyên môn phù hợp với quy mô hoạt động của sàn.

Hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

 • Nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản theo quy định tại Điều 70 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.2. ư
 • Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ pháp lý của bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh tại sàn, nếu đủ điều kiện giao dịch mới được giới thiệu cho khách hàng.
 • Các hoạt động dịch vụ của sàn giao dịch bất động sản phải được thực hiện thông qua hợp đồng.
 • Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản thực hiện theo quy định tại Điều 71, 72 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản thực hiện theo quy định tại Điều 73 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.
 • Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm lập báo cáo hàng tháng về tình hình giao dịch qua sàn (theo mẫu tại Phụ lục 13 của Thông tư này). 
 • Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền, báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật về Phòng chống rửa tiền.
thành lập sàn giao dịch bất động sản

Hồ sơ sàn giao dịch bất động sản bao gồm

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Quy chế hoạt động của sàn giao dịch BĐS;
 • Danh sách và chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS của nhân viên môi giới;
 • Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học về quản lý điều hành sàn giao dịch BĐS của người quản lý, điều hành (nếu có)
 • Quyết định thành lập sàn giao dịch BĐS;
 • Quyết đinh bổ nhiệm người quản lý điều hành BĐS.

Tuy nhiên khi lập sàn giao dịch bất động sản công ty bất động sản phải có sản phẩm là tài sản bất động sản thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đủ điều kiện bán cho người tiêu dùng mới lập sàn giao dịch bất động sản

 

4.9/5 - (8 bình chọn)

Bài viết liên quan