Căn cứ: Luật Kinh doanh bất động sản 2014

Đối với ngành nghề kinh doanh bất động sản

Khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định: Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng.

Như vậy, mức vốn điều lệ tối thiểu đối với công ty kinh doanh bất động sản là 20 tỉ đồng.

Lưu ý: Luật Đầu tư 2020 đã bãi bỏ điều kiện “phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng” đối với tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản. Do đó, từ ngày 01/01/2021, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản chỉ phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và không cần phải đáp ứng điều kiện có vốn pháp định tối thiểu 20 tỷ đồng.

Ngành nghề môi giới bất động sản

Theo Khoản 1 Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản thì Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Vì vậy, khi công ty muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh thì cần có ít nhất 2 người có chứng chỉ môi giới.

Ngành nghề kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (Điều 69).

 

5/5 - (33 bình chọn)

Bài viết liên quan