THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 276/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP HOÀNG MAI I, THỊ XÃ HOÀNG MAI, TỈNH NGHỆ AN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các công văn số 7657/BKHĐT-QLKKT ngày 29 tháng 10 năm 2018, số 3398/BKHĐT-QLKKT ngày 23 tháng 5 năm 2019 và số 319/BKHĐT-QLKKT ngày 15 tháng 01 năm 2020; số 5472/BKHĐT-QLKKT ngày 20 tháng 8 năm 2020 và số 748/BKHĐT-QLKKT ngày 09 tháng 02 năm 2021; của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các công văn số 2679/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 20 tháng 5 năm 2020 và số 3998/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 27 tháng 7 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư Dự án khu công nghiệp Hoàng Mai I, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An với các nội dung chủ yếu sau đây:

 1. Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt.
 2. Tên Dự án: Khu công nghiệp Hoàng Mai I.
 3. Mục tiêu Dự án: xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (không bao gồm mục tiêu xây dựng nhà ở thương mại, công trình thương mại, dịch vụ, công trình đa năng, tổ hợp đa năng cho mục đích kinh doanh).
 4. Quy mô sử dụng đất của Dự án: 264,77 ha.
 5. Tổng vốn đầu tư của Dự án: 750 tỷ đồng, trong đó, vốn chủ sở hữu là 225 tỷ đồng, vốn vay của các tổ chức tài chính, tín dụng là 525 tỷ đồng.
 6. Thời hạn thực hiện Dự án: 50 năm kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư.
 7. Địa điểm thực hiện Dự án: thị xã Hoàng Mai thuộc khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An.
 8. Tiến độ thực hiện Dự án: hoàn thành công tác sửa chữa, bảo dưỡng và hoàn thiện các công trình xây dựng cơ bản bị hư hỏng, xuống cấp và các công trình còn dở dang với thời gian hoàn thành dự kiến trong 12 tháng kể từ khi quyết định chủ trương đầu tư.
 9. Ưu đãi đầu tư: thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

 1. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An:
 2. a) Chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và các nội dung đã thẩm định theo quy định của pháp luật; đảm bảo việc triển khai thực hiện Dự án phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 3. b) Chịu trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện Dự án đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật; đảm bảo quyền sử dụng địa điểm đầu tư của Nhà đầu tư, đảm bảo không để thất thoát tài sản, ngân sách nhà nước, lợi ích nhóm, lợi dụng để tham nhũng và không để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện; Nhà đầu tư có đủ điều kiện được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.
 4. c) Chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An yêu cầu Nhà đầu tư tiếp thu ý kiến của các cơ quan; ký quỹ để đảm bảo thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; hoàn thiện các thủ tục về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng, đảm bảo tỷ lệ sử dụng đất của Dự án phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng và môi trường; cam kết đảm bảo góp đủ số vốn chủ sở hữu để thực hiện Dự án, bao gồm cả trường hợp doanh nghiệp đầu tư các dự án và hoạt động kinh doanh khác ngoài Dự án này; cụ thể phương án huy động nguồn vốn vay để thực hiện Dự án bằng các hợp đồng tín dụng đảm bảo tính khả thi trong quá trình huy động nguồn lực thực hiện Dự án; thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường được nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; tuân thủ đúng quy định pháp luật khác có liên quan; tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành trong quá trình triển khai đầu tư, xây dựng và vận hành khu công nghiệp.
 5. d) Chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An và các cơ quan liên quan tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật, đảm bảo không sử dụng đất vào mục đích thương mại, dịch vụ; mục tiêu của Dự án không bao gồm mục tiêu xây dựng nhà ở thương mại, công trình thương mại, dịch vụ, công trình đa năng, tổ hợp đa năng cho mục đích kinh doanh; chỉ đạo Công ty cổ phần đầu tư KCN Hoàng Mai (chủ đầu tư cũ) và chủ đầu tư mới thực hiện thanh lý tài sản theo hợp đồng, thỏa thuận giữa các bên và theo quy định của pháp luật; giám sát việc góp vốn và huy động vốn đầu tư thực hiện Dự án; phối hợp với Nhà đầu tư triển khai phương án đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật; triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động trong khu công nghiệp, trong đó có phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động khu công nghiệp và hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; xây dựng phương án thu hồi đất phù hợp với tiến độ thu hút đầu tư của Dự án để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất.
 6. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Nhà đầu tư thực hiện các quy định pháp luật về đất đai và môi trường.

Điều 3. Điều khoản thi hành

 1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 2. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng;
– Như Điều 3;
– UBND tỉnh Nghệ An;
– Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, CN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng

Nguồn: Thuvienphapluat.vn

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết liên quan