Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Bình Dương triển khai Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (có hiệu lực thi hành ngày 08/02/2021). Ngày 29/01/2021, tại Trung tâm sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp (Địa chỉ: Số 28, Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một), Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (có hiệu lực thi hành ngày 08/02/2021). Ngày 29/01/2021, tại Trung tâm sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp (Địa chỉ: Số 28, Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một), Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

 

Thành phần tham dự Hội nghị gồm: Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Tại Hội nghị, Báo cáo viên của Chi cục Quản lý đất đai đã phổ biến các nội dung cơ bản của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP như:

(1) Về điều kiện được giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư (sửa đổi khoản 1, Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP): các dự án đầu tư có sử dụng đất không có mục đích kinh doanh thì không áp dụng điều kiện tại khoản 3, Điều 58 Luật Đất đai.

(2) Bổ sung các nội dung giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý (Nghị định số 43/2014/NĐ-CP không quy định) cho người sử dụng đất liền kề để khai thác hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng bỏ hoang lãng phí.

(3) Bổ sung các nội dung giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp miễn tiền sử dụng đất (Nghị định số 43/2014/NĐ-CP không quy định) bao gồm miễn một số năm hoặc miễn toàn bộ thời gian sử dụng đất đối với các lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư  mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất.

(4) Quy định về thỏa thuận mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh; Quy định xử lý các vướng mắc liên quan đến đất do Nhà nước giao đất để quản lý, đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích… nằm xen kẽ trong dự án (Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP).

(5) Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 1, Điều 31 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP), điểm mới: công nhận cả giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn.

(6) Điều kiện cấp chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở (sửa đổi điểm a, khoản 1, Điều 32 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP), điểm mới: công nhận cả giấy phép xây dựng công trình có thời hạn.

(7) Tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (sửa đổi khoản 4, Điều 35 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP), điểm mới: chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng không phải là nhà ở theo quy định tại Điều 31 và Điều 32 của Nghị định này có giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định của pháp luật về xây dựng thì vẫn được được chứng nhận quyền sở hữu.

(8) Điều kiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền (sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3, Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP). Điểm mới: Bỏ điều kiện “Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện”; Bổ sung “các điều kiện khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, xây dựng, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản và nhà ở”; bổ sung nội dung “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức công bố công khai các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện các dự án đầu tư”.

(9) Khu vực, loại đô thị được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền (sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP). Điểm mới: sửa “địa bàn các quận nội thành của các đô thị loại đặc biệt” thành “địa bàn các phường của các đô thị loại đặc biệt và đô thị loại I trực thuộc Trung ương”.

(10) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận (sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP). Điểm mới: bổ sung Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

 (11) Hỗ trợ cho thuê đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà người sử dụng đất không được bồi thường về đất (bổ sung Điều 19a do Nghị định số 47/2014/NĐ-CP không quy định): khi Nhà nước thu hồi đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của người đang sử dụng được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì người sử dụng đất được xem xét hỗ trợ thuê đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh…

Việc triển khai Hội nghị nhằm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo công tác giải quyết các hồ sơ liên quan đến đất đai được thực hiện chặt chẽ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng quán triệt một số nội dung địa phương cần khẩn trương thực hiện: Công tác lập Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 – 2030 ; Công tác Thống kê đất đai năm 2020; Kiểm tra giám sát việc chuyển mục đích sử dụng đất và việc chậm triển khai dự án; Về thẩm định nhu cầu sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; Việc lập thủ tục đất đai đối với các khu đất cơ quan, đơn vị sự nghiệp quản lý và một số nội dung liên quan công tác quản lý đất công; Việc xử lý các khu phân lô tự phát…./.

Nguồn: https://stnmt.binhduong.gov.vn/

5/5 - (2 bình chọn)

Bài viết liên quan