Dịch vụ báo cáo thuế tại Thanh Hóa

Dịch vụ báo cáo thuế tại Thanh Hóa của chúng tôi bao gồm: 

Kê khai thuế toàn bộ cho doanh nghiệp:

– Khai thuế môn bài hàng năm.
– Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng tháng/quý theo quy định: thuế GTGT, TNDN, TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
– Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm.
– Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm.
– Lập báo cáo quyết toán các loại thuế khác có liên quan.
– Thông báo cho doanh nghiệp số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh.

Lập sổ sách kế toán cho doanh nghiệp, bao gồm;

– Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật.
– Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán.
– Định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
– Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán các chứng từ, các giao dịch theo quy định.
– Lập và in các lọai sổ sách kế toán theo quy định.

Lập báo cáo tài chính cuối năm cho doanh nghiệp, bao gồm;

Cân đối lãi – lỗ, lập báo cáo tài chính cuối năm cho doanh nghiệp, gồm:
– Bảng cân đối kế toán
– Báo cáo kết quả kinh doanh
– Thuyết minh báo cáo tài chính
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
– Bảng cân đối phát sinh các tài khoản
– Quyết toán thuế TNDN
– Quyết toán thuế TNCN

Tư vấn các vấn đề về kế toán, thuế

– Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho quý doanh nghiệp trong nội dung và phạm vi công việc thực hiện.
– Hỗ trợ tư vấn về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiể y tế.

# Dịch vụ báo cáo thuế tại Dĩ An Bình Dương 

# Dịch vụ báo cáo thuế tại Thành phố Thanh Hóa

# Dịch vụ báo cáo thuế tại Thị xã Bỉm Sơn

# Dịch vụ báo cáo thuế tại Thị xã Sầm Sơn

# Dịch vụ báo cáo thuế tại Huyện Đông Sơn

# Dịch vụ báo cáo thuế tại Huyện Quảng Xương

# Dịch vụ báo cáo thuế tại Huyện Hoằng Hóa

# Dịch vụ báo cáo thuế tại Huyện Hậu Lộc

# Dịch vụ báo cáo thuế tại Huyện Hà Trung

# Dịch vụ báo cáo thuế tại Huyện Nga Sơn

# Dịch vụ báo cáo thuế tại Huyện Thiệu Hóa

# Dịch vụ báo cáo thuế tại Huyện Triệu Sơn

# Dịch vụ báo cáo thuế tại Huyện Yên Định

# Dịch vụ báo cáo thuế tại Huyện Tĩnh Gia

# Dịch vụ báo cáo thuế tại Huyện Nông Cống

# Dịch vụ báo cáo thuế tại Huyện Ngọc Lặc

# Dịch vụ báo cáo thuế tại Huyện Cẩm Thủy

# Dịch vụ báo cáo thuế tại Huyện Thạch Thành

# Dịch vụ báo cáo thuế tại Huyện Vĩnh Lộc

# Dịch vụ báo cáo thuế tại Huyện Thọ Xuân

# Dịch vụ báo cáo thuế tại Huyện Như Thanh

# Dịch vụ báo cáo thuế tại Huyện Như Xuân

# Dịch vụ báo cáo thuếtại Huyện Thường Xuân

# Dịch vụ báo cáo thuế tại Huyện Lang Chánh

# Dịch vụ báo cáo thuế tại Huyện Bá Thước

# Dịch vụ báo cáo thuế tại Huyện Quan Hóa

# Dịch vụ báo cáo thuế tại Huyện Quan Sơn

# Dịch vụ báo cáo thuế tại Huyện Mường Lát

 

 

 

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan