Đổi mới cách thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Ngày 05/4/2023, Thủ tướng ban hành Quyết định 345/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

Đổi mới cách thức tiếp cận và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Theo đó, việc đổi mới cách thức tiếp cận và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được quy định cụ thể như sau:

– Hoạt động:

+ Nghiên cứu đổi mới cách thức tiếp cận đối với doanh nghiệp (chủ động hơn, đa dạng hóa hình thức tiếp cận qua mạng xã hội, các kênh truyền thông…);

+ Nghiên cứu đổi mới cách thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (giảm bớt thủ tục, ưu tiên thực hiện trực tuyến qua email, mạng xã hội…);

+ Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn người làm công tác hỗ trợ pháp lý về đổi mới cách thức tiếp cận doanh nghiệp, đổi mới cách thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

– Kết quả đầu ra:

+ Các báo cáo nghiên cứu về các giải pháp đổi mới cách thức tiếp cận và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được đa dạng, hiệu quả, thiết thực, gần gũi doanh nghiệp hơn;

+ Các lớp bồi dưỡng, tập huấn người làm công tác hỗ trợ pháp lý về đổi mới cách thức tiếp cận doanh nghiệp, đổi mới cách thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

– Cơ quan chủ trì là Bộ Tư pháp và phối hợp các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp;

– Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến năm 2027.

Xây dựng Cổng Thông tin điện tử quốc gia về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

– Hoạt động: Nâng cấp Trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;

Kết hợp với các trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương thành Cổng thông tin điện tử quốc gia về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

– Kết quả đầu ra: Cổng thông tin điện tử quốc gia về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được xây dựng, vận hành;

– Cơ quan chủ trì là Bộ Tư pháp và phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp;

– Thời gian thực hiện:

+ Từ năm 2023 đến năm 2025: Cổng thông tin điện tử quốc gia về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được xây dựng, hoàn thiện;

+ Từ năm 2026: Cổng thông tin điện tử quốc gia về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được vận hành, cập nhật.

Quyết định 345/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký.    

5/5 - (4 bình chọn)

Bài viết liên quan