Thủ tục đầu tư khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ

Điều kiện đầu tư và thủ tục đầu tư khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ hiện nay được quy định thế nào? 

  1. Khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ gồm những gì?

Theo khoản 1, 2 và 3 Điều 33 Nghị định 35/2022/NĐ-CP thì khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ gồm các khu chức năng công nghiệp, đô thị, dịch vụ. 

Trong đó, khu công nghiệp có chức năng chính, khu đô thị – dịch vụ có chức năng hỗ trợ, cung ứng dịch vụ, tiện ích công cộng và xã hội cho khu công nghiệp.

Khu đô thị – dịch vụ bao gồm: nhà ở, công trình giáo dục, đào tạo, nghiên cứu; công trình y tế; công trình thể thao, văn hóa, công viên; công trình thương mại; công trình dịch vụ và các công trình kết cấu khác.

Ngoài ra, khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ được đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để đảm bảo sự phát triển hiệu quả, bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường.

  1. Điều kiện đầu tư khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ

Điều kiện đầu tư khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ theo Điều 34 Nghị định 35/2022/NĐ-CP như sau:

– Đáp ứng điều kiện xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp tương ứng quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định 35/2022/NĐ-CP.

– Khu vực dự kiến đầu tư xây dựng khu đô thị – dịch vụ đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

+ Quy mô diện tích phù hợp với nhu cầu cung cấp dịch vụ, tiện ích công cộng của khu công nghiệp và tối đa không vượt quá một phần ba (1/3) quy mô diện tích của khu công nghiệp.

– Các dự án đầu tư dự kiến thu hút đầu tư vào khu công nghiệp không thuộc Mức I và Mức II của Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

  1. Thủ tục đầu tư khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ

Theo Điều 35 Nghị định 35/2022/NĐ-CP quy định về thủ tục đầu tư khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ như sau:

– Trình tự, thủ tục đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan.

– Trường hợp dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ được thực hiện theo từng dự án riêng cho từng khu chức năng thì nhà đầu tư của khu chức năng thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư tương ứng áp dụng đối với dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan.

– Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp thuộc khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư;

Hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật về đầu tư được ưu tiên lựa chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư khu đô thị – dịch vụ trong trường hợp được đánh giá đạt yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm trong quá trình đánh giá lựa chọn nhà đầu tư.

– Sau khi hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và quy định tại Nghị định 35/2022/NĐ-CP, việc triển khai xây dựng, quản lý các phân khu chức năng trong khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ thực hiện theo quy định của pháp luật tương ứng với các phân khu chức năng.

 

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan